ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΣΕΓΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΟ
Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2011 13:49

Αριθμ.Πρωτ:139                                                           Αθήνα 27/7/11

Προς
Βουλή των Ελλήνων
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου


Προτεινόμενες τροποποιήσεις από την ΟΣΕΓΟ στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το τίτλο: «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου – Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους».

1) Άρθρο 2 με τίτλο: «Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων»

• παρ. 4 εδαφ. 2:  Αφορά την ίδρυση και στελέχωση του ενδεκαμελούς γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εποπτείας Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων. Παραλείπονται οι εκπρόσωποι της ΟΣΕΓΟ, μοναδικής και πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης του κλάδου. Προτείνεται μετά την φράση «εκπρόσωποι της ΠΑΣΕΓΕΣ» να προστεθεί και η φράση «εκπρόσωποι της ΟΣΕΓΟ».
Έτσι η παρ. 4 εδ. 2 του άρθρου 2, να διαμορφωθεί ως εξής:

«Στο Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης ειδικοί επιστήμονες, εκπρόσωποι της ΠΑΣΕΓΕΣ, εκπρόσωποι της ΟΣΕΓΟ, καθώς και των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των αγροτών».

2) Άρθρο 7 με τίτλο: «Πανελλήνια Συνομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)»

 παρ. 2 περ. στ’: Δεδομένου ότι διαχρονικά στη νομοθεσία για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, στις αρμοδιότητες της ΠΑΣΕΓΕΣ, είναι σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με την ΟΣΕΓΟ, προτείνεται να υπάρξει η ίδια πρόβλεψη και στο νομοσχέδιο, ήτοι να προβλεφθεί ότι αυτή η αρμοδιότητα αφορά όχι μόνο το προσωπικό των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ), που είναι η μία μόνο εκ των Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων (ΣΑΟ), που προβλέπονται στο άρθρο του νομοσχεδίου, αλλά το προσωπικό όλων των ΣΑΟ.
 Έτσι η παρ 2 περ. στ’ να διαμορφωθεί ως εξής:
«Διαπραγματεύεται και συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μετέχει στη διαιτητική ρύθμιση των συλλογικών διαφορών εργασίας, που αφορούν στο προσωπικό των ΣΑΟ μαζί με την ΟΣΕΓΟ».
Στην παράγραφο 7 να προστεθεί  <Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ συμμετέχει επιπλέον εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων (ΟΣΕΓΟ) που έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις  των μελών του Δ.Σ μόνο όταν συζητιούνται θέματα εργατικά. Στα υπόλοιπα θέματα συμμετέχει με δικαίωμα λόγου.>


3) Άρθρο 16 με τίτλο: «Τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 2810/2000 “Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α’ 61)»

• Επίσης, προτείνουμε να τροποποιηθεί το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου 1 της παρ. 9, που αφορά τη συμμετοχή του εκπροσώπου του προσωπικού στο Δ.Σ.
Έτσι το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου 1 της παρ. 9, να διαμορφωθεί ως εξής:
«Αν τρεις (3) μήνες πριν από την εκλογή των μελών του ΔΣ ο αριθμός του προσωπικού οποιασδήποτε μορφής Συνεταιριστικής Αγροτικής Οργάνωσης (ΣΑΟ), είναι μεγαλύτερος από είκοσι (20), στο ΔΣ μετέχει, ως επιπλέον μέλος του εκπρόσωπος του παραπάνω προσωπικού. Ο εκπρόσωπος αυτός, συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα προσωπικού».

4) Άρθρο 20 με τίτλο: «Μετατροπή Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και ΑΕΣ – Μετατροπές Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων»

• παρ. 9: Αφορά όλους τους με σχέση εξηρτημένης εργασίας εργαζόμενους στις Ε.Α.Σ., ΚΕ.Σ.Ε. και Κ.Α.Σ.Ο. και είναι σε λειτουργία κατά τη δημοσίευση του νόμου. Προτείνουμε για την πληρότητα αυτής της διάταξης, σε συνδυασμό με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου, σύμφωνα με την οποία οι Συνεταιριστικές Εταιρείες που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν με το άρθρο 32 ν. 2810/2000, θεωρούνται αυτόματα ΑΕΣ του νέου νόμου, να περιληφθεί και το προσωπικό των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Συνεταιριστικών Εταιρειών, που λειτουργούν επίσης κατά τη δημοσίευση του νόμου.
Έτσι, η παρ. 9 θα διαμορφωθεί ως εξής:
«Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στους Α.Σ στις Ε.Α.Σ., ΚΕ.Σ.Ε. και Κ.Α.Σ.Ο, που είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού καθώς και των Συνεταιριστικών Εταιρειών, που είναι επίσης σε λειτουργία κατά της δημοσίευση του παρόντος, μεταφέρονται αυτοδίκαια στις Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ), που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παραγράφων 1,2,3,4,5 και 6 του παρόντος άρθρου με το ίδιο εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς.
Η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 143 του ν. 3655/3-4-2008, παρατείνεται μέχρι 31-12-2017».
Ακόμη να προστεθεί νέα παράγραφος 10   όπου θα λαμβάνεται μέριμνα για τους απολυμένους από εκκαθάριση Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Συνεταιριστικών Εταιρειών (ανάλογη σχετική διάταξη αρ.24 του Ν.3728/2008 για εργαζόμενους σε Συνεταιριστικές Εταιρείες Ξάνθης ΣΕΒΑΘ και ΣΕΠΕΚ) ως εξής:
Οι εργαζόμενοι στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού καθώς και στις Συνεταιριστικές Εταιρείες που εκκαθαρίζονται μεταφέρονται με την ίδια σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε υπηρεσίες της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας τους.  


                                                             ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΕΓΟ

                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                               ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΛΑΤΑΚΗΣ                ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΤΣΗΣ 

 

Δευτέρα
20
Μαΐου
2019
Ανατ.: 05.15
Δύση: 19.29
Σελήνη
17 ημερών
Θαλελλαίου, Νικήτα, Ιωάννου και Ιωσήφ οσίων, Ανακομιδή και μετακομιδή λειψάνου του αγίου Νικολάου επισκόπου Μύρων της Λυκίας