ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΑΣ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2011 09:48

Αριθμ. Πρωτ :208      Αθήνα: 23/11/11
 
ΠΡΟΣ
Τα Σωματεία Εργαζομένων στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.  

Συναδέλφισσες, οι
 Σε συνέχεια ερωτημάτων εργαζομένων σε ΕΑΣ με αρνητική οικονομική θέση που βάσει του άρθρου 19, παρ 3γγ του Ν.4015/2011(ΦΕΚ Α΄210/21-9-2011) θα τεθούν σε εκκαθάριση, ζητήσαμε την γνώμη της Νομικής Συμβούλου της Ομοσπονδίας την οποία και σας στέλνουμε.
 Σύμφωνα με το άρθρο 19,παρ9 του νέου Νόμου οι εργαζόμενοι στις ΕΑΣ με αρνητική οικονομική θέση μεταφέρονται αυτοδίκαια στα νέα σχήματα που θα δημιουργηθούν.

Όσον αφορά την διαφορετική ερμηνεία που δίνεται από ορισμένες οργανώσεις σχετικά με το δεύτερο εδάφιο της παρ 9 του άρθρου 19, αυτό αναφέρεται στις νέες ΣΑΟ (άρθρο 1 ,του Ν.4015/2011) και όχι στις υπάρχουσες ΕΑΣ.
 Συνάδελφοι, καλούμε τα Σωματεία να διεκδικήσουν την διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας στα νέα συνεταιριστικά σχήματα και σε συνεργασία με την Ομοσπονδία να παρεμβαίνουμε σε περιπτώσεις καταπάτησης δικαιωμάτων των εργαζομένων.

                                                              ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΕΓΟ

                                Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο    ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                           ΓΙΩΡΓΟΣ  ΣΚΟΥΛΑΤΑΚΗΣ                        ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΤΣΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΛΟΥΒΕΡΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  22 - ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΗΛ: 210-8252986 210-8846127
FAX: 210-8253068
E-MAIL:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

  Αθήνα, 17/11/2011

Προς την Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων
Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΣΕΓΟ),
Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση,
Καρόλου 28, Αθήνα

- Σχετικό το με αριθμ. πρωτ. 192/8.11.2011 ερώτημα της Ομοσπονδίας

-------------------------------------------
Με το άνω σχετικό, μου τέθηκε υπόψη ερώτημα σε σχέση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και τον τρόπο που αυτό θα εφαρμοστεί  σε ήδη εργαζόμενους σε Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) με αρνητική οικονομική θέση, μετά και την ψήφιση του πρόσφατου ν. 4015/2011 (ΦΕΚ Α’ 210/21.9.2011) «Θεσμικό Πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του Αγροτικού Κόσμου – Οργάνωση της εποπτείας του κράτους». Επί του θέματος αυτού, σας γνωρίζω τα εξής:
 Σύμφωνα με την παρ. 3 γγ άρθρου 19 του άνω νόμου: «Οι ΕΑΣ που έχουν αρνητική οικονομική θέση και αδυνατούν με την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου να αποκτήσουν θετική οικονομική θέση ή να καταστούν οικονομικά βιώσιμες, μπορούν να αποφασίσουν αντί για την μετατροπή τους σε ΑΣ, την υπαγωγή τους στην εκκαθάριση του άρθρου 4 παρ. 5 του νόμου αυτού...», στη δε παρ. 4 του άρθρου 5, καθορίζεται αναλυτικά η διαδικασία της εκκαθάρισης.
 Περαιτέρω σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 19, «Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στους ΑΣ, στις ΕΑΣ, στις ΚΕ.ΣΕ., στις Κ.Α.Σ.Ο. και στις Συνεταιριστικές Εταιρείες, οι οποίες είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μεταφέρονται αυτοδίκαια στις Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παραγράφων 1,2,3,4,5 και 6 του παρόντος άρθρου. Επίσης οι εργαζόμενοι σε ΣΑΟ που τίθενται σε εκκαθάριση ή διαγράφονται από το μητρώο και παύουν να λειτουργούν δύνανται να απορροφηθούν κατά προτεραιότητα από άλλες ενεργές ΣΑΟ. Όσοι εργαζόμενοι απολυθούν και δεν απορροφηθούν από τα νέα σχήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύνανται με αίτησή τους να ενταχθούν σε προγράμματα ειδικής επιδότησης του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις».
 Από τον συνδυασμό των άνω διατάξεων και από το όλο εν γένει περιεχόμενο του άρθρου 19 του ν. 4015/2011 προκύπτουν τα εξής:
1. Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας μεταξύ άλλων και στις Ε.Α.Σ., που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την δημοσίευση του νόμου (21.9.2011), μεταφέρονται αυτοδίκαια στις Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ), οι οποίες θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρ. 1,2,3,4,5,και 6 του άνω άρθρου, με τις οποίες τίθεται αναλυτικά το πλαίσιο για την μετατροπή των Ε.Α.Σ. σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.) ή σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), δηλαδή εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και χωρίς δυσμενείς συνέπειες, συνέχεια της εργασιακής τους σχέσης με νέο πλέον εργοδότη.
2. Όσον αφορά το καθεστώς της εκκαθάρισης, το οποίο προβλέπεται στην υποπερίπτωση γγ’ της παρ. 3 του άρθρου 19, αυτό, τίθεται ως διαδικασία που δύναται να ακολουθηθεί, εφόσον ΕΑΣ έχει αρνητική οικονομική θέση και δεν επιθυμεί την μετατροπή σε ΑΣ, προτού αποκτήσει, όπως και ο νόμος ορίζει «θετική οικονομική θέση» ή καταστεί «οικονομικά βιώσιμη». Επομένως, με βάση τη διάταξη αυτή, προτού η ΕΑΣ μετατραπεί σε ΑΣ ή ΑΕΣ θα πρέπει να περάσει από το στάδιο της εκκαθάρισης, όπως διαδικαστικά προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 5 του νόμου, και παράλληλα να συντάξει υποχρεωτικά σχέδιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του νέου Α.Σ. ή της νέας Α.Ε.Σ. που θα προκύψουν (υποπερ. εε’ παρ. 3 άρθρου 19).
Συνεπώς, η διαδικασία της εκκαθάρισης, δεν συνεπάγεται διακοπή της λειτουργίας της ΕΑΣ, απλώς ενδιάμεσο στάδιο πριν την μετατροπή της σε ΑΣ ή ΑΕΣ κατ΄ επιλογή. Με αυτό το σκεπτικό, η προβλεπόμενη προστασία της εργασιακής σχέσης των εργαζομένων σε ΕΑΣ καλύπτει και αυτή την περίπτωση, όπως και στο άρθρο 9 εδ. 1 ορίζεται με την εκεί αναφορά σε αυτοδίκαιη μεταφορά των εργαζομένων στις ΣΑΟ που θα προκύψουν κατ΄εφαρμογή – μεταξύ των άλλων παραγράφων – και της παραγράφου 3 στην οποία περιλαμβάνεται η υποπερίπτωση γγ’ περί εκκαθάρισης ΕΑΣ με αρνητική οικονομική θέση.
3. Σε σχέση τέλος με το β’ εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 19, σ΄αυτό γίνεται αναφορά σε Σ.Α.Ο. του ν. 4015/2011 (δηλαδή σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου, σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), σε Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)), επομένως, εφόσον δεν περιλαμβάνονται οι ΕΑΣ, δεν θα εφαρμοστεί σ΄αυτές.
          
Η Νομική Σύμβουλος της ΟΣΕΓΟ


 

Κυριακή
24
Μαρτίου
2019
Ανατ.: 06.27
Δύση: 18.38
Σελήνη
18 ημερών
Κυριακή Β' Νηστειών, Γρηγορίου Παλαμά, Αρτέμωνος και Ζαχαρίου των οσίων, Παρθενίου