ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παρασκευή, 15 Ιούνιος 2012 12:42

Αριθμ. Πρωτ: 156                                                                                    Αθήνα 14/06/12

Προς:
Σωματεία – Μέλη ΟΣΕΓΟ
Έδρες τους


Συνάδελφοι,

 Σας στέλνουμε την υπ΄αριθμ 7/8-6-2012 Εγκύκλιο της ΓΣΕΕ για ενημέρωση σας σχετικά με την έννοια του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας του άρθρου 2, παρ. 4 της αντεργατικής ΠΥΣ 6/28-2-2012.
 Η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καλύπτει δύο σχετικά επιδόματα με τα άρθρα 9 και 11 που διατηρούνται μετά την τρίμηνη παράταση της.
 Η ΟΣΕΓΟ αγωνίζεται στην κατεύθυνση ακύρωσης της αντεργατικής και αντισυνταγματικής πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου που αποτελεί νάρκη στο οικοδόμημα των εργασιακών δικαιωμάτων μας.

                                                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΕΓΟ

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                        ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ           ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ’ αριθμ. 7        Αθήνα, 8/6/2012
Σκ/ζχ/060612

ΠΡΟΣ
Τις Οµοσπονδίες και  
Τα Εργατικά Κέντρα 
∆ύναµης  ΓΣΕΕ

Κοινοποίηση
1. Ειδικό Γραµµατέα ΣΕΠΕ
2. Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας όλης της χώρας 

Θέµα:  Έννοια επιδόµατος επικίνδυνης εργασίας κατά την εφαρµογή του
άρθρου 2 παρ. 4 της αντεργατικής ΠΥΣ 6/28-2-2012 

Συνάδελφοι, 
Με αφορµή ερωτήµατα οργανώσεων µελών µας και στο πλαίσιο ερµηνείας
και διευκρίνισης κρίσιµων ζητηµάτων από την εφαρµογή της ΠΥΣ 6/28-2-2012, 
αναφέρουµε τα ακόλουθα: 
Όπως είναι γνωστό, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 4 της ΠΥΣ 6/28-2-2012 ,
µετά την πάροδο της τρίµηνης παράτασης ισχύος των ΣΣΕ «και εφόσον εν τω µεταξύ
δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από
τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον
βασικό µισθό ή το βασικό ηµεροµίσθιο και β)  τα επιδόµατα ωρίµανσης,  τέκνων,
σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόµατα αυτά προβλέπονταν στις
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αµέσως να
ισχύει κάθε άλλο προβλεπόµενο σε αυτές επίδοµα.»
Η κατάργηση της µετενέργειας και η συρρίκνωση του µισθού,  µετά τη λήξη
του τριµήνου της παράτασης ισχύος της ΣΣΕ,  στο βασικό µισθό και τα επιδόµατα2
ωρίµανσης,  τέκνων,  σπουδών και επικίνδυνης εργασίας δηµιουργεί σειρά
ερµηνευτικών ζητηµάτων,  µεταξύ άλλων,  και για το είδος και το περιεχόµενο των 
διατηρούµενων επιδοµάτων .  
Σε σχέση,  ειδικότερα,  µε το επίδοµα επικίνδυνης εργασίας σ αυτό
εντάσσονται και όλα τα τυχόν προβλεπόµενα από τη ΣΣΕ ανθυγιεινά επιδόµατα ,
αφού η επικίνδυνη εργασία αποτελεί έννοια γένους στην οποία υπάγονται ως είδη
της τα ανθυγιεινά επιδόµατα. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για τα επιδόµατα βαριάς
εργασίας
1.   Η ερµηνεία αυτή είναι σύµφωνη µε την εννοιολογική οριοθέτηση των
παραπάνω επιδοµάτων,  τα οποία συνιστούν,  στο σύνολό τους,  επιδόµατα
επικίνδυνης εργασίας και ως τέτοια διασώζονται όλα µετά την πάροδο της τρίµηνης
παράτασης ισχύος της ΣΣΕ
2.  Στη λύση αυτή οδηγεί ακόµη και η ανάγκη στενής
ερµηνείας των διατάξεων της ΠΥΣ,  που καταλύουν ή,  στην καλύτερη περίπτωση,
εισάγουν σοβαρούς περιορισµούς στο   προϋπάρχον επίπεδο προστασίας.  Στο
πλαίσιο αυτό,  υπό τον όρο «επίδοµα επικίνδυνης εργασίας»  καλύπτεται και κάθε
άλλο επίδοµα (ανθυγιεινό, βαριάς εργασίας, ειδικών συνθηκών κλπ), που χορηγείται
ως αντάλλαγµα για την εργασία που παρέχεται σε συνθήκες που δηµιουργούν,
γενικά,  κινδύνους για τη σωµατική ακεραιότητα και   την υγεία του εργαζοµένου
καθώς και σε συνθήκες δυσµενείς, βαριές και  ανθυγιεινές.
Καλούµε για µια ακόµη φορά τις Επιθεωρήσεις Εργασίας όλης της χώρας να
µην εφαρµόζουν τις αντισυνταγµατικές διατάξεις της αντεργατικής ΠΥΣ 6/2012 και σε
κάθε περίπτωση να υιοθετούν στενή ερµηνεία των εφαρµοζόµενων διατάξεων, σε µια
προσπάθεια περιφρούρησης της νοµιµότητας και αποτροπής της γενικευµένης
κατάλυσης και του εκτροχιασµού των εργασιακών δικαιωµάτων.
  
                                       Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 
        Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γεν.  Γραµµατέας
Γιάννης Παναγόπουλος                                                 Νικόλαος  Κιουτσούκης
                                               
1Αρι Καζάκου, Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας  και διαιτησία µετά την ΠΥΣ 6/28-2-2012, ΕΕργ∆ ,
τοµος 71, 2012, σελ. 593 επ.
2Στην ερµηνευτική αυτή εκδοχή συνηγορεί και η διατύπωση του ενλόγω επιδόµατος στα σχέδια
µνηµονίων που εγκρίθηκαν, µεταξύ άλλων, µε  το άρθρο 1 παρ. 2 ν. 4046/2012. Έτσι στο «Μνηµόνιο
Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής» µεταξύ των διατηρούµενων επιδοµάτων αναφέρεται
το «επίδοµα επικινδυνότητας» , ενώ στο «Μνηµόνιο Συνεννόησης στις συγκεκριµένες Προϋποθέσεις
Οικονοµικής Πολιτικής», αναφέρεται το «επίδοµα βαρέων επαγγελµάτων» 

 

Κυριακή
21
Απριλίου
2019
Ανατ.: 05.47
Δύση: 19.04
Σελήνη
17 ημερών
Κυριακή των Βαΐων, Ιανουαρίου ιερομάρτυρος