Αριθμ. Πρωτ: 31                                                                                   Αθήνα:31/1/13
 
 
Προς:
κ . Γιάννη Βρούτση
Υπουργό Εργασίας και  Κοινωνικής Ασφάλισης 
Σταδίου 29, Αθήνα.
 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
 
Θέτουμε υπόψη σας τα εξής ζητήματα:
 
1) Είναι επιτακτική ανάγκη να διευκρινιστεί το ζήτημα της ασφάλισης των εργαζομένων, οι οποίοι διέκοψαν για κάποιο χρονικό διάστημα την εργασία τους σε συνεταιριστική οργάνωση για να την αναλάβουν εκ νέου μετά την 1/8/2007, ημέρα ένταξης του ΤΣΕΑΠΓΣΟ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σύμφωνα με το αρ. 19 παρ. 9 ν. 4015/2011: «Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στους ΑΣ, στις ΕΑΣ, στις ΚΕ.ΣΕ, στις ΚΑΣΟ και στις Συνεταιριστικές Εταιρείες, οι οποίες είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μεταφέρονται αυτοδίκαια στις Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παραγράφων 1,2,3,4,5 και 6 του παρόντος άρθρου[…]».Επανερχόμαστε στην προτεινόμενη από την Ομοσπονδία μας προσθήκη νέου εδαφίου, αμέσως μετά το α’ εδάφιο του άρθρου 19 παρ. 9, το οποίο έχει ως εξής: «Οι εργαζόμενοι μεταφέρονται με το ίδιο εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς». 
Η προσθήκη αυτή είναι απαραίτητη, καθώς υφίσταται άμεσος κίνδυνος να θεωρηθούν για το ΙΚΑ νέες προσλήψεις οι μεταφορές των εργαζομένων, που θα πραγματοποιηθούν κατά την μετατροπή των Συνεταιριστικών Οργανώσεων σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις ή σε άλλη μορφή. Η απώλεια αυτή ασφαλιστικών δικαιωμάτων πρέπει να αποτραπεί από το νομοθέτη με μια σαφή και ξεκάθαρη προσθήκη στο άρθρο 19 παρ. 9, ως αυτή που προτείνουμε. Εξάλλου, αυτή ήταν και η βούληση των συντακτών του νόμου 4015/2011, καθώς η «αυτοδίκαιη μεταφορά» κατ’ ορθή ερμηνεία συνεπάγεται τη διατήρηση του ίδιου εργασιακού και ασφαλιστικού καθεστώτος.
2) Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 9 ν. 4015/2011: ««Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στους ΑΣ, στις ΕΑΣ, στις ΚΕ.ΣΕ, στις ΚΑΣΟ και στις Συνεταιριστικές Εταιρείες, οι οποίες είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μεταφέρονται αυτοδίκαια στις Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παραγράφων 1,2,3,4,5 και 6 του παρόντος άρθρου. Επίσης, οι εργαζόμενοι σε ΣΑΟ που τίθενται σε εκκαθάριση ή διαγράφονται από το μητρώο και παύουν να λειτουργούν δύνανται να απορροφηθούν κατά προτεραιότητα από άλλες ενεργές ΣΑΟ. Όσοι εργαζόμενοι απολυθούν και δεν απορροφηθούν από τα νέα σχήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύνανται με αίτησή τους να ενταχθούν σε προγράμματα ειδικής επιδότησης του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»
Μέχρι σήμερα δεν έχει δημιουργηθεί το αντίστοιχο πρόγραμμα ειδικής επιδότησης του ΟΑΕΔ, παρά τη θέση σε εκκαθάριση αρκετών ΣΑΟ και, επομένως, την απόλυση των εργαζομένων σε αυτές. Είναι επιτακτική η ανάγκη να διαμορφωθεί από το Υπουργείο σας, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 1 ν. 3996/2011, πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας, το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί κατά το πρότυπο του προγράμματος για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (άρθρο 74 παρ. 2 ν. 3996/2011 και ΥΑ 1117/52 «Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας εργαζομένων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε»).
Εξάλλου, στο από 17-1-2013 έγγραφό του προς το Υπουργείο σας, ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε την συνταγματική υποχρέωση του νομοθέτη να προστατεύσει τους ανέργους, ειδικά όταν η απώλεια της θέσης εργασίας συνδέεται με την εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων, όπως εν προκειμένω των διατάξεων του ν. 4015/2011 περί εκκαθάρισης και μετατροπής των ΣΑΟ. Ο ν. 4015/2011 τέθηκε σε ισχύ στις 21-9-2011, ενώ η ελληνική οικονομία βρισκόταν ήδη σε ύφεση, επομένως δεν μπορεί να γίνεται επίκληση έκτακτων οικονομικών συνθηκών, οι οποίες δεν επιτρέπουν την εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 9 αυτού.
3) Σύμφωνα με το άρθρο 15 περ. δ του Καταστατικού του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ: «Δικαίωμα συντάξεως έχει πάς ασφαλισμένος:  […] δ) Εάν απολυθή της υπηρεσίας λόγω καταργήσεως θέσεως ή εξ άλλων λόγων μη οφειλομένων εις υπαιτιότητα αυτού, μετά την συμπλήρωσιν του 50ου έτους της ηλικίας του προκειμένου περί αρρένων και του 45ου προκειμένου περί θηλέων και έχει 20ετή συντάξιμον υπηρεσίαν εξ ης 15ετή  πραγματικήν εν ασφαλίσει τοιαύτην ή επί ηλικίας 45 ετών και άνω: α) μετά την συμπλήρωσιν συνταξίμου 25ετούς υπηρεσίας, εξ ης 15ετή εν ασφαλισει τοιαύτην και β) μετά την συμπλήρωσιν 20ετούς συνταξίμου συνεταιριστικής και εν πραγματική ασφαλίσει υπηρεσίας. Η ένεκα υποβιβασμού κατά βαθμόν λόγω μεταβολής εις την οργανικήν θέσιν του προσωπικού παραίτησις εξομοιούται προς την λόγω καταργήσεως θέσεως απόλυσιν». 
Η διάταξη αυτή του Καταστατικού παρέμεινε σε ισχύ μέχρι 31-12-2010 με ρητή αναφορά του άρθρου 143 παρ. 8 ν.3655/2008.  Εντούτοις, είναι αναγκαία η παράταση της ισχύος της καταστατικής αυτής διάταξης έως 31-8-2018. Τούτο, διότι μέχρι τις 31-8-2018, ημερομηνία εξίσωσης με τα ισχύοντα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι ασφαλισμένοι στο τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ θα καταβάλλουν αυξημένες εισφορές για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης, οι οποίες μειώνονται σταδιακά από1/8/2012. Επίσης, διότι με τη θέση σε εκκαθάριση πολλών ΣΑΟ δημιουργείται οξύ πρόβλημα με τους εργαζόμενους, οι οποίοι χάνουν την εργασία τους χωρίς δική τους υπαιτιότητα, όπως ορίζει το άρθρο 15 περ. δ’ του Καταστατικού του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ και μαζί με αυτή και το δικαίωμα συντάξεως. Επομένως ο περιορισμός ισχύος της διάταξης αυτής του Καταστατικού μέχρι 31-12-2010 είναι παντελώς αναντίστοιχος με τις ανάγκες του κλάδου, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4015/2011 με τον αυξανόμενο αριθμό ΣΑΟ υπό εκκαθάριση.
 
                                                          Με τιμή
                                                    Για την ΟΣΕΓΟ 
 
                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
          ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ       ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 
1) κ.Αθανάσιο Τσαυτάρη Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2) κ .Μάξιμο Χαρακόπουλο Αναπληρωτή Υπουργό.
3) Κοινοβουλευτική Ομάδα Ν.Δ
4) Κοινοβουλευτική Ομάδα ΣΥΡΙΖΑ
5) Κοινοβουλευτική Ομάδα ΠΑΣΟΚ
6) Κοινοβουλευτική Ομάδα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
7) Κοινοβουλευτική Ομάδα ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
8) Κοινοβουλευτική Ομάδα ΔΗΜΑΡ
9) Κοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ
10) Σωματεία Εργαζομένων
 
 

Δευτέρα
18
Φεβρουαρίου
2019
Ανατ.: 07.15
Δύση: 18.05
Πανσέληνος
Λέοντος Ρώμης, Αγαπητού

|