ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2013 13:35

Αριθμ. Πρωτ:157                                                                              Αθήνα 24/07/2013

Προς:
Σωματεία
Μέλη ΟΣΕΓΟ

 

     Συναδέλφισσες,οι  
 Σας στέλνουμε γνωμοδοτικό σημείωμα του Νομικού μας Συμβούλου απ΄όπου προκύπτει ότι δεν απαιτείτε η υπογραφή νέας σύμβασης εργασίας σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης Συνεταιριστικών Οργανώσεων  στα πλαίσια εφαρμογής του νέου νόμου 4015/11.
 Τα δικαιώματα των εργαζομένων μεταφέρονται ακέραια στο νέο νομικό πρόσωπο και διασφαλίζονται πλήρως σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.
 Καλούμε τα Σωματεία να καταγγέλλουν εργοδοτικές αυθαιρεσίες που θίγουν δικαιώματα των εργαζομένων που έχουν κατακτηθεί μέσω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
 

                                                ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΕΓΟ

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


            ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ       ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Συνημμένα :
Γνωμοδοτικό σημείωμα Νομικού μας Συμβούλου.

 

                                          ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

      Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 9 του νόμου 4015/2011 «Θεσμικό Πλαίσιο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Συλλογικές Οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του Αγροτικού Κόσμου»: «Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στους ΑΣ, στις ΕΑΣ, στις ΚΕ.Σ.Ε., στις Κ.Α.Σ.Ο και στις Συνεταιριστικές Εταιρείες, οι οποίες είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μεταφέρονται αυτοδίκαια στις Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παραγράφων 1,2,3,4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Επίσης, οι εργαζόμενοι σε ΣΑΟ που τίθενται σε εκκαθάριση ή διαγράφονται από το μητρώο και παύουν να λειτουργούν δύνανται να απορροφηθούν κατά προτεραιότητα από άλλες ενεργές ΣΑΟ […]»
 Το άρθρο 19 ρυθμίζει πρωτίστως την μετατροπή των ΕΑΣ σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και  σε Αγροτικές  Εταιρικές Συμπράξεις και περιέχει διατάξεις τόσο επί της ακολουθούμενης διαδικασίας όσο και ουσιαστικού δικαίου. Σε συνδυασμό με την παράγραφο 9 άρθρου 19 πρέπει να ερμηνεύεται και η παράγραφος 5 αυτού, η οποία ορίζει τα ακόλουθα: «Τα νομικά πρόσωπα των ΑΣ ή ΑΕΣ που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι καθολικοί διάδοχοι των ΕΑΣ που θα μετατραπούν και τις υποκαθιστούν πλήρως σε κάθε περιουσιακό δικαίωμα τους, καθώς και στις εκκρεμούσες υποχρεώσεις και οφειλές τους έναντι παντός τρίτου».
  Η έννοια της αυτοδίκαιης μεταφοράς των εργαζομένων στα μετατρεπόμενα νομικά πρόσωπα σημαίνει, ότι ουδόλως θίγεται η θέση των εργαζομένων από τη μετατροπή αλλά αντιθέτως μεταφέρονται ακέραια τα δικαιώματά τους, που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία, στο νέο νομικό πρόσωπο. Έτσι δεν καταρτίζεται καινούργια σύμβαση εργασίας αλλά συνεχίζεται η παλιά, με ό, τι αυτό συνεπάγεται (π.χ διαδραμών χρόνος προϋπηρεσίας, ύψος αποδοχών κλπ). Η μεταφορά και η συνέχιση της εργασιακής σχέσης με το περιεχόμενο που είχε πριν τη μετατροπή δεν εξαρτάται από τη βούληση του εργοδότη αλλά επέρχεται εκ του νόμου. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει ανάγκη υπογραφής νέας σύμβασης εργασίας. Οποιαδήποτε μεταβολή εις βάρος του εργαζομένου σχετιζόμενη με την μετατροπή των ΕΑΣ χωρίς τη συναίνεσή του θα πρέπει να θεωρηθεί μονομερής βλαπτική μεταβολή και μπορεί νομίμως να αποκρουστεί από αυτόν.
Το ίδιο ακριβώς ισχύει και σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή του προσώπου του εργοδότη π.χ μέσω της συγχώνευσης συνεταιρισμών, όπως προβλέπει το π.δ 178/2002 «Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου», με το οποίο ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο διατάξεις ευρωπαϊκής οδηγίας και ως εκ τούτου αποτελούν ρυθμίσεις ανώτερης τυπικής ισχύος από τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του π.δ 178/2002, η προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του εργοδότη εφαρμόζονται σε κάθε συμβατική ή εκ του νόμου μεταβίβαση ή συγχώνευση επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων. Με τη μεταβίβαση και από την ημερομηνία αυτής, όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει ο μεταβιβάζων από σύμβαση ή σχέση εργασίας μεταβιβάζονται στο διάδοχο (άρθρο 4 παρ. 1). Επομένως ο καινούργιος εργοδότης δεν μπορεί να αποδεσμευθεί από τις υποχρεώσεις του προηγούμενου απέναντι στους εργαζομένους χωρίς τη συναίνεσή τους. Ούτε σε αυτή την περίπτωση απαιτείται να υπογραφεί καινούργια σύμβαση.


                                                         Αθήνα, 23-7-2013
                                                   Ο γνωμοδοτών δικηγόρος

                                            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ 


 

 

Δευτέρα
20
Μαΐου
2019
Ανατ.: 05.15
Δύση: 19.29
Σελήνη
17 ημερών
Θαλελλαίου, Νικήτα, Ιωάννου και Ιωσήφ οσίων, Ανακομιδή και μετακομιδή λειψάνου του αγίου Νικολάου επισκόπου Μύρων της Λυκίας