ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2017 09:55

Παρακάτω θα σας παραθέσουμε απαντήσεις σε τέσσερα ερωτήμτα, τα οποία είναι από τα πιο συχνά που δεχόμαστε σε σχέση με την συνατξιοδότηση των συναδέλφων.

Τα ερωτήματα είναι τα εξης: 1) Πόσο ποσοστό επί της % είναι η μειωμένη σύνταξη 2)  Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Ισχύει η τριακονταπεντετία και με τι προϋποθέσεις; Με ποιες προϋποθέσεις βγαίνεις με σαράντα χρόνια εργασίας;  3) Υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών χρονών  4)Πότε θα γίνει η πλήρη σύμπτυξη ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΙΚΑ;

 

 

1) Πόσο ποσοστό επί της % είναι η μειωμένη σύνταξη;
Α)Με το Νέο Ασφαλιστικό Νόμο 4387/2016 επέρχεται θεμελιακή διαφοροποίηση στον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης. Θεσμοθετείται η παροχή δύο διαφορετικών τύπων σύνταξης , ήτοι η Εθνική σύνταξη και η Ανταποδοτική σύνταξη .
Β)Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σε όλους, όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και καθορίζεται με το νόμο αυτό προς το παρόν στο ποσό των 384 ευρώ για 20 έτη ασφάλισης .
Γ) Σε περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης , το ανωτέρω ποσό της Εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλογικά κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. Με βάσει τις μέχρι σήμερα διευκρινιστικές εγκυκλίους, παραμένει ως ανώτερο όριο υπολογισμού για συμπλήρωση ορίου ηλικίας αυτό των 5 ετών και άρα συνολικά περικοπή 30% επί του ποσού της Εθνικής Σύνταξης. (Βεβαίως προσοχή στην παράλληλη προϋπόθεση της παραμονής στη χώρα τουλάχιστον 40 έτη, καθώς σε αντίθετη περίπτωση επέρχεται και περαιτέρω μείωση του ποσού της σύνταξης )
Δ)Η Ανταποδοτική σύνταξη για όσους ασφαλισμένους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ούτως ή άλλως προκύπτει με συγκεκριμένο μαθηματικό υπολογισμό και το ποσό αυτής είναι ανάλογο με τις συντάξιμες αποδοχές, το χρόνο ασφάλισης, και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης υπολογιζόμενα επί των συντάξιμων αποδοχών (τα ποσοστά αυτά προσδιορίζονται σε πίνακα που περιέχεται στο νόμο). Οπότε στην περίπτωση της ανταποδοτικής συντάξεως δεν προβλέπεται μείωση λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης αφού ο προσδιορισμός αυτής σε κάθε περίπτωση γίνεται με τον ίδιο τρόπο χωρίς διαφορά μεταξύ της πλήρους και της μειωμένης συντάξεως .
Ε)Ας σημειωθεί ότι συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λόγω γήρατος, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Για το έτος 2016 ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών ανατρέχει μέχρι το 2002 και για κάθε επόμενο έτος θα αυξάνεται ο χρόνος υπολογισμού κατ’ ένα έτος .

2) Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Ισχύει η τριακονταπεντετία και με τι προϋποθέσεις; Με ποιες προϋποθέσεις βγαίνεις με σαράντα χρόνια εργασίας;
Τα όρια συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του Ειδικού Ταμείου Σας, αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν αρκετές διαβαθμίσεις ανάλογα με την κατηγορία του εργαζόμενου , το φύλο του , την έναρξη της επαγγελματικής του ζωής και άρα της ασφάλισής του, το χρόνο συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης κοκ. Για την κλασικότερη κατηγορία ασφαλισμένων προ του 1983, για τους οποίους ίσχυε η συνταξιοδότηση στα 35 έτη εργασίας χωρίς όριο ηλικίας,οι προϋποθέσεις σήμερα είναι είναι35 έτη χρόνου ασφάλισης και με όριο ηλικίας το κατώτερο 59,6 ετών(εφόσον βέβαια τα 35 έτη ασφάλισης συμπληρώνονται εντός του 2017), το δε όριο ηλικίας αναπροσαρμόζεται αυξανόμενο εάν ο χρόνος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης συμπληρώνεται τα επόμενα έτη. (Αντίστοιχη περίπτωση για συμπλήρωση των 35 ετών χρόνου ασφάλισης κατά το έτος 2016 ήταν η ηλικία των 59 ετών ενώ για τη συμπλήρωση 35ετίας εντός του 2015 ήταν η ηλικία των 58,6)
Για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων με έναρξη ασφάλισης μετά την 1/1/1983 και πριν το 1993 πλέον (μετά την 31/12/2012) ισχύει συνταξιοδότηση στα 40 έτη χρόνου ασφάλισης και με όριο ηλικίας τα 62 έτη.
Για τους ασφαλισμένους με έναρξη ασφάλισης μετά το 1/1/1993 , μετά την 1/1/2013 απαιτείται η συμπλήρωση 40 ετών με όριο ηλικίας το 62 έτος.
Βεβαίως στην περίπτωση εξαγοράς, πλασματικών χρόνων (βλ. κατωτέρω) η οποία τυχόν θα οδηγήσει σε συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου ασφάλισης σε χρονικά διαστήματα προγενέστερα των ανωτέρω, πχ. 2011 ή 2012 , οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης διαφοροποιούνται και ανατρέχουν κατά περίπτωση στα πριν την ισχύ του Ν. 4336/2015.
3) Υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών χρονών
Υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς το ανώτερο 7 πλασματικών ετών ασφάλισης , για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2014. Εάν με την αναγνώριση πλασματικών χρόνων είναι εφικτή η συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης με προϋποθέσεις του 2011 ,2012 και 2013 αντίστοιχα, το ανώτερο όριο εξαγοράς σε αυτήν την περίπτωση είναι 4, 5 και 6 έτη αντίστοιχα. Η αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στο φορέα ή στους φορείς, όμως, προκειμένου να συνυπολογιστεί ο χρόνος αυτός από τον ασφαλισμένο θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης.
Μετά το νόμο 4387/2016 , και από την 1/1/2017 , το κόστος εξαγοράς των πλασματικών ετών έχει εκτιναχθεί , καθώς πλέον θα υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του μικτού ακαθάριστου μισθού του προηγούμενου της αιτήσεως αναγνώρισης μηνός. Βεβαίως , αναμένεται και εγκύκλιος που θα δώσει περαιτέρω κατευθύνσεις επί του θέματος της εξαγοράς.
Παραθέτω κατωτέρω πίνακα που περιέχει κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με τους πλασματικούς χρόνους που αναγνωρίζονται και ποιοι είναι με εξαγορά ή όχι
Κατηγορία Χρόνος Παρατηρήσεις - κόστος
Στρατιωτική θητεία Όλος ο χρόνος Με 20% - εξαγορά*
Γονική άδεια ανατροφής Όλος ο χρόνος άδειας Με 20% - εξαγορά*
Επιδοτούμενη ασθένεια Έως 300 ημέρες Χωρίς εξαγορά
Επιδοτούμενη ανεργία (Ο.Α.Ε.Δ.) Έως 300 ημέρες Χωρίς εξαγορά
Εκπ/κή άδεια άνευ αποδοχών Έως 2 έτη Με 20% - εξαγορά*
Χρόνος σπουδών Πρόγραμμα σπουδών σχολής Με 20% - εξαγορά*
Κενός διαστήματα ανεργίας Όλος ο χρόνος Με 20% - εξαγορά*
Χρόνος κύησης και λοχείας Όλος ο χρόνος Χωρίς εξαγορά
Χρόνος απεργίας Όλος ο χρόνος Με 20% εξαγορά*
Πλασματικός χρόνος παιδιών Μέχρι 5 έτη (1 για 1ο παιδί,
2 για 2ο παιδί, 2 για 3ο παιδί)
Με 20% εξαγορά*
Χρόνος μαθητείας (stage) Μέχρι 2 έτη Με εξαγορά
Συνυπολογισμός στη σύνταξη
Τα πλασματικά έτη επηρεάζουν τα ποσά της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης:
1 Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά και χρησιμοποιούνται μόνο για θεμελίωση δεν συνυπολογίζονται στο ποσό της ανταποδοτικής, δεν λαμβάνονται δηλαδή υπόψη για τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές. Λαμβάνονται ωστόσο υπόψη για τη διαμόρφωση της εθνικής σύνταξης.
2 Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται με εξαγορά συνυπολογίζονται για ποσοστά αναπλήρωσης, συντάξιμες αποδοχές και εθνική σύνταξη.
Η αναγνώριση πλασματικών χρόνων, συμφέρει μόνον για συγκεκριμένες περιπτώσεις ασφαλισμένων και θα πρέπει κατά περίπτωση να κρίνεται, διότι λόγω της τροποποίησης των ορίων συνταξιοδότησης είναι πιθανό η αναγνώριση χρόνου, που είναι και ιδιαίτερα ακριβή πλέον, να μην είναι απαραίτητη, καθώς μπορεί η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας να έχει ως συνέπεια την συγκέντρωση του απαραίτητου πραγματικού χρόνου ασφάλισης.
Επίσης προσοχή απαιτείται για να αξιολογηθεί σε κάθε περίπτωση ασφαλισμένου η τυχόν αναγνώριση πλασματικών χρόνων που εξαγοράστηκαν με το κόστος του παλαιού καθεστώτος (168€/μήνα) που καταρχήν θα ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό της σύνταξης, μόνο αν έχουν εξαγοραστεί από το 2002 και μετά.

Σε αυτή την περίπτωση συνυπολογίζονται στον μέσο όρο των αποδοχών σαν να ελάμβανε ο ασφαλισμένος 840 ευρώ μηνιαίο μισθό (ώστε να πληρώνει εισφορά 168€/μήνα).Αν λοιπόν ο μέσος όρος . αποδοχών του ασφαλισμένου από το 2002 είναι πάνω από 850 ευρώ, ο συνυπολογισμός των πλασματικών που αναγνωρίστηκαν με το παλιό καθεστώς θα ρίξει τη βάση υπολογισμού, με αποτέλεσμα ο ασφαλισμένος να μετρήσει απώλειες στην προσδοκώμενη σύνταξή του.
4. Πότε θα γίνει η πλήρη σύμπτυξη ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΙΚΑ;
Οι συνεταιριστικοί Υπάλληλοι, από το έτος 2008 λόγω της υπαγωγής του ΤΑΥΣΟ στο ΙΚΑ, υπήχθησαν στην ασφάλιση των ειδικών ταμείων του ΙΚΑ , με κωδικό ΤΑΥΣΟ (1013), ενώ η πλήρης ενοποίηση θα λάβει χώρα το έτος 2018 με την πλήρη συνένωση των δυο ταμεί

 

 

Τρίτη
21
Μαΐου
2019
Ανατ.: 05.15
Δύση: 19.30
Σελήνη
17 ημερών
Κωνσταντίνου και Ελένης, Παχωμίου οσιομάρτυρος