ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΦΜ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/5/2017 ΓΙΑ ΟΣΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΦΜ | Εκτύπωση |
Τρίτη, 16 Μάιος 2017 11:06

Βάσει του ν. 4446/2016 αρθ 57 έως 61 και την ΠΟΛ 1006/2017 δίνεται η δυνατότητα μέχρι 31/5/2017 να υποβληθούν δηλώσεις για απόδοση ΑΦΜ χωρίς πρόστιμο. Καλούμε όσους δεν έχουν λάβει ΑΦΜ να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων.


Συνήθως τα έγραφα που απαιτούνται είναι τα παρακάτω, καλό θα ήταν πριν από οποιαδήποτε ενέργεια σας να επικοινωνήσετε με την ΔΟΥ της περιοχή σας για να μάθετε ποια έγγραφα χρειάζονται ακριβώς.
• Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας του Προέδρου
• Φωτοαντίγραφο Πρακτικού Εκλογών (επικυρωμένο) Πρακτικό Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
• Για την έδρα του Συλλόγου απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο είτε παραχωρητήριο από το πρόσωπο ή φορέα που του επιτρέπει να στεγάζεται είτε υπεύθυνη δήλωση του ιδιώτη που του το παραχωρεί με την προσκόμιση των τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου.
• Συμπληρωμένα τα ειδικά έντυπα Μ3 και Μ7 του μητρώου της ΔΟΥ τα οποία διατίθενται στην σελίδα www.gsis.gr.Το έντυπό Μ3 αφορά το Σωματείο και εμπεριέχει στοιχεία του (Επωνυμία, Έδρα, πληροφορίες καταστατικού κλπ) και το Έντυπο Μ7 τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου του (δηλ. του Προέδρου